นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นาง เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ 

@ INALCO, PARIS, FRANCE